REGULAMIN - Strefa Fitness & Wellness Ewelina Frydrychowska

Przejdź do treści

Menu główne:

REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STREFY FITNESS & WELLNESS EWELINA FRYDRYCHOWSKA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.0. Dostawcą usług jest firma Strefa Fitness&Wellness Ewelina Frydrychowska z siedzibą przy ul. Tkackiej 22/6 m.9, NIP: 8831809381, REGON: 361508121.

1.1.1. Firma Strefa Fitness&Wellness jest organizatorem grupowych zajęć fitness, odbywających się w Zdrojowym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Pogodnej 12 s Kudowie - Zdrój.

1.1.2. Grupowe zajęcia fitness odbywają się wg grafiku dostępnego w recepcji Zdrojowego Inkubatora oraz na stronie internetowej www.fitnesskudowa.pl i na portalu społecznościowym www.facebook.com/fitnesskudowa.

1.1.3. Strefa Fitness&Wellness świadczy usługi masażu. Usługi te wykonywane są przez dyplomowaną masażystkę, z dojazdem do pacjenta wg cennika dostępnego w recepcji Zdrojowego Inkubatora oraz na wyżej wymienionych stronach.

1.1.4. Firma Strefa Fitness&Wellness jest partnerem firmy Forever Living Products, będącej dystrybutorem produktów aloesowych i pszczelich - promuje ich produkty, NIE prowadząc sprzedaży internetowej.

1.1.5. Każdy uczestnik dla zachowania bezpieczeństwa ma obowiązek postępowania zgodnie z wskazówkami i uwagami Instruktora/Masażysty.

1.1.6. Przed rozpoczęciem zajęć klient zobowiazany jest do uiszczenia opłaty za zajęcia/masaż lub okazania karnetu wg cennika dostępnego w recepcji Zdrojowego Inkubatora oraz na stronie www.fitnesskudowa.pl w zakładce Oferta. 

1.1.7. Strefa Fitness&Wellness może odwołać zajęcia grupowe z powodu choroby instruktora lub niedostatecznej ilości uczestników (mniej niż 4).

1.1.8. Na zajęcia obowiazuje zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu i innych używek.

1.1.9. Każdy klient w przypadku agresywnego zachowania zostanie wyproszony z zajęć.

1.2.0. Uczestnik korzysta z usług na własną odpowiedzialność i jest w pełni świadomy swojego obecnego stanu zdrowia, a o wszelkich przeciwwskazaniach i ewentualnym pogorszeniu się samopoczucia zobowiązuje się powiadomić wlasciciela firmy, a także w momencie kontynuacji uczestnictwa w zajęciach po przebytej kontuzji i chorobie - okazać zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń objętych programem Strefa Fitness&Wellness.

1.2.1. Strefa Fitness&Wellness nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i pogorszenie stanu zdrowia wynikłe z powodu niedostosowania się do zaleceń instruktora, a także w wyniku zatajenia informacji o złym stanie zdrowia.

1.2.2. Skargi i reklamacje można składać u właściciela firmy. Kontakt pod nr tel: +48 605 087 876 lub adresem mailowym: ewelina.frydrychowska@gmail.com.

1.2.3. W przypadku zmiany treści regulaminu nowe zasady zostaną umieszczone w recepcji Zdrojowego Inkubatora oraz będą dostępne do wglądu na stronie internetowej www.fitnesskudowa.pl. Uczestnik zostanie o tym także poinformowany.

1.2.4. Każdy odbiorca usługi zobowiązuje się do zapoznania i akceptacji niniejszego regulaminu.

2. CZŁONKOSTWO

2.1.0.Karnet lub opłatę jednorazową za usługę uiszcza się bezpośrednio u instruktora przed wykonaniem usługi.

2.1.1. Cennik jest dostępny w recepcji Zdrojowego Inkubatora oraz na wyżej wymienionych stronach internetowych.

2.1.2. Strefa Fitness&Wellness zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym klienta.

2.1.3. Karnet na zajęcia fitness jest ważny 2 miesiace od daty zakupu. Niewykorzystane wejścia nie przechodzą na następny miesiąc.

2.1.4. Wykupione karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby z wyjątkiem sytuacji, w których uczestnik zmuszony jest zrezygnować z uczestnictwa z powodów zdrowotnych.

2.1.5. Na grupowe zajęcia fitness obowiązują zapisy z tygodniowym wyprzedzeniem – w każdy PIĄTEK należy wysłać SMSA ze zgłoszeniem pod nr +48 605 087 876.

2.1.6. Nieuzasadniona nieobecność lub zgłoszenie jej zbyt późno (później niż 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć) skutkuje skreśleniem wejścia z karnetu.

2.1.7. Na zajęciach fitness obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie. Na używanych przyborach takich jak np. mata, należy kłaść ręcznik.

2.1.8. Ćwiczący zobowiązuje się dbać o sprzęt, z którego korzysta i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.1.9. Z usług mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. Każdy niepełnoletni uczestnik zostanie wpuszczony pod warunkiem obecności prawnego opiekuna.

3. KRADZIEŻ

3.1.0. Klienci są zobowiązani do umieszczania wszystkich swoich prywatnych rzeczy w szafkach, które należy zamknąć na klucz.

3.1.1 Strefa Fitness&Wellness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafką lub w niezamkniętej szafce.

4. ODTWARZANIE MUZYKI

4.1.0. Strefa Fitness&Wellness świadczy usługi na terenie zamkniętym. Liczba osób mogących uczestniczyć w grupowych zajęciach fitness jest ograniczona - na zajęcia odbywają się zapisy. Odtwarzana muzyka stanowi dodatek i nie jest wykorzystywana do celów zarobkowych.

4.1.1. Właściciel Strefy Fitness&Wellness jest certyfikowanym instruktorem zajęć grupowych fitness. Głównym celem zajęć jest nauka prawidłowej techniki wykonywanych ćwiczeń, kształtowanie koordynacji ruchowej,wyrobienie nawyku prawidłowej postawy oraz poprawa kondycji. Wszystkie te działania mają oddziaływać na lepsze samopoczucie klienta, jego wygląd oraz umożliwić zastosowanie nabytych umiejętności w codziennych czynnościach w ramach profilaktyki chorób narządu ruchu oraz chorób cywilizacyjnych. 

5. RODO

5.1.0. Administratorem danych osobowych pozyskanych przy tworzeniu karnetu na zajęcia fitness/masaż jest Ewelina Frydrychowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Strefa Fitness&Wellness Ewelina Frydrychowska w Kudowie-Zdroju, z siedzibą przy ul. Tkackiej 22/6 m.9. Kontakt telefoniczny z administratorem danych możliwy jest pod nr telefonu 605 087 876.

5.1.1. Podanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku zakupu karnetu na zajęcia fitness/masaż.

5.1.2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach identyfikacji osoby. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 pkt 1 ppkt a) RODO.

5.1.3 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie klientów Strefa Fitness&Wellness.

5.1.4. Strefa Fitness&Wellness zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu i korygowania własnych danych.

DODATKOWE WYTYCZNE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA:

1. CZĘSTO MYJ I DEZYNFEKUJ RĘCE.
2. ZACHOWAJ MIN 1,5 M ODLEGŁOŚCI OD DRUGIEJ OSOBY.
3. ZDEZYNFEKUJ PO SOBIE SPRZĘT I SZAFKĘ, Z KTÓREJ KORZYSTASZ ZA POMOCĄ DOSTĘPNEGO PŁYNU DEZYNFEKCYJNEGO I RĘCZNIKA PAPIEROWEGO.
4. ZAWSZE MIEJ ZE SOBĄ STRÓJ DO ĆWICZEŃ, OBUWIE ZMIENNE I RĘCZNIK.
5. NA CZAS TRENINGU ZDEJMIJ MASECZKĘ.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego